Новини

УО на ОПОС даде разяснения по указанията си за индексация на договори, финансирани по програмата

На 7.9.2023 г. от Управляващия орган на ОП „Околна среда“ (УО на ОПОС) оповестиха чрез публикация на портала EUFUNDS.bg свои допълнителни разяснения* по прилагане на Указанията за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП (Указанията за индексация). От институцията обявиха, че разясненията се правят по повод на отправени питания от страна на Камарата на строителите в България.

В разясненията се коментират четири основни въпроса.

1. Относно определяне на датата/периода на приемане на дейностите по СМР при договори за строителство

На първо място от УО на ОПОС поясняват, че за определяне на датата/периода на приемане на дейностите по строителни и монтажни работи (СМР) при договори за строителство, когато СМР обхващат повече от едно тримесечие, следва да се ползва действащата в РБългария законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща условията и реда за документиране приемането на завършените видове СМР при изпълнението на строежите, и в частност Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Подчертава се, че за удостоверяване на изпълнението и приемането на работите по договорите за строителство, водещи са именно съставяните по реда на въпросната наредба актове и протоколи, на която база следва да се извършва и разделянето на изпълнените и приети работи за конкретен времеви период.

В тази връзка се уточнява също, че периодът на изпълнение и приемане на завършени в предходни периоди СМР, за които не е било необходимо (задължително) и респективно не са съставени текущи актове (обр. 12) по Наредба № 3/2003 г., а именно за минимален брой СМР, може да бъде удостоверен с нарочно съставен за целта Констативен протокол, съдържащ като минимум данни/информация за вида, количествата, качеството и датата на изпълнение/приемане на работите (съобразено с реквизитите на акта обр.12), подписан от участвалите при изпълнението и приемането на съответните работи участници в строителството – Възложител, Строител, Проектант, Строителен надзор.

2. Относно възможността за индексиране на задържаните суми по договори за обществени поръчки за строителство/инженеринг

На второ място в разяснителния документ на УО на ОПОС се сочи, че задържаните суми по договори за строителство/инженеринг, биха могли да бъдат индексирани, при условие че същите са задържани от Акт/Протокол, който подлежи на индексиране и при същите условия, при които Актът/Протоколът, е индексиран. Освен това, за да подлежат на индексация, задържаните суми трябва да представляват разходи за реално изпълнени и приети СМР.

Прави се обаче уточнението, че с оглед спазването на относимите разпоредби на националното законодателство, в т.ч. ЗУСЕФСУ, задържаните суми могат да подлежат на индексация едва след тяхното заплащане от страна на възложителя, включително и доколкото, за да са допустим разход по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 4 от този закон, разходите следва да са извършени законосъобразно.

3. Относно сумите за непредвидени разходи, които подлежат на индексиране

По този въпрос от УО на ОПОС се изтъква, че индексацията до 15%, която е допустима със средства от ОПОС, ще е на ниво стойност на сключен договор за СМР, която стойност включва и непредвидени разходи. Взима се предвид фактът, че непредвидените разходи за СМР са свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за реализиране на инвестиционния проект и за въвеждането му в експлоатация. Във връзка с това, при преценка за приложимост на Методиката, трябва да се съблюдава начинът на остойностяване на непредвидените разходи, по оферирани единични цени (ако такива са налични в офертата на изпълнителя) или по актуални цени към периода на възникване на непредвидените СМР.

Обяснява се също, че страните по договорите могат да спазват принципите на „свободното договаряне“ съгласно изискванията на ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, залагайки условия, които са приети от договарящите се страни и не противоречат на закона. Преценката се прави за всеки конкретен случай, като Възложителят носи пред УО на ОПОС отговорността за законосъобразното възлагане и изпълнение на обществената поръчка.

4. Относно доказателствата за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация, които се подават с искането за индексация на договора по проекта

Във връзка с посочените в Указанията за индексация необходими доказателства се разяснява, че за удостоверяване стойността/цената на необходимите за влагане в строежа основни стоки и материали, към датата на подаване на офертата, освен ценовото предложение на изпълнителя, е възможно да възникне необходимост да се представят актуални оферти от доставчици, фактури за закупени стоки и материали, договори и други документи с еквивалентна на тях доказателствена стойност, които са послужили на изпълнителя като база за калкулиране на ценовото му предложение в съответната процедура/възлагане по смисъла на ЗОП.

Що се отнася до удостоверяване стойността/цената на необходимите за влагане в строежа стоки и материали, към периода на влагането им, от УО на ОПОС се сочи, че за тази цел следва да се представят договори, фактури и/или актуални оферти от доставчици за закупените основни стоки и материали и други с еквивалентна на тях доказателствена стойност, вкл. с цел спазване на принципа за поддържане на адекватна одитна следа относно обстоятелствата, предизвикали необходимостта от индексация на договорите за строителство.

Прави се и уточнението, че предвид многообразието от облигационноправни казуси, които могат да се реализират при прилагане на чл. 117а от ЗОП и приетата на това основание Методика, е обективно невъзможно изчерпателното изброяване на доказателствата за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация. Обръща се внимание и на това, че законодателят не е посочил изрично доказателствата и доказателствените средства в случаите на прилагане на чл. 117а ЗОП, за разлика от други норми в същия закон, където изброяването е изчерпателно.

В заключение от УО на ОПОС се подчертава, че прилагането на възможностите, дадени от приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика следва да става не само при наличието на ноторно известни социални, здравни или икономически фактори, като напр. COVID-19 пандемия, повишен размер на инфлация и т.н. за определен период от време, в които са изпълнявани определени СМР, а и при наличие на ясни доказателства от страна на изпълнителите на съответните СМР на терен, как същите ноторно известни фактори са повлияли негативно при изпълнението на възложения конкретен строителен обект, за който се претендира индексация на подписания договор по смисъла на ЗОП.

С пълния текст на допълнителните разяснения по Указанията за индексация може да се запознаете ТУК.

* Документът е именуван Допълнителни разяснения на УО на ОПОС във връзка с прилагане на Указанията за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП, първоначално публикувани на 05.10.2022 г. и приложениятa към тях, представляващи Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика

Източник: Eufunds.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker