Новини

Питат Европейския съд за изискванията относно хармонизирани стандарти в поръчки за строителство

Поредно запитване към Съда на ЕС е отправила българска съдебна инстанция във връзка с казус с възлагане на обществена поръчка. Това показва справката в Регистъра на преюдициалните запитвания, наличен на сайта на ВАС.

В случая запитването е отправено от АС Плевен във връзка с дело, образувано по жалба на община Плевен срещу решение на Ръководителя на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за определяне на финансова корекция. Корекцията е наложена поради факта, че в техническата спецификация за поръчка за СМР (за реконструкция на линейни обекти от градската среда на Плевен) са поставени изисквания, свързани със стандарти БДС 624-87, БДС EN 1340:2005 и EN 60332-1-2, без да се предвиди възможност участниците да предложат еквивалент на посочените стандарти. Констатираното според УО представлява нарушение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, съгласно който всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по ал. 1, т. 2 следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Тази констатация е оспорена от община Плевен като несъответна на приложимите национални и общностни разпоредби. Жалбоподателят сочи в жалбата, че в Техническата спецификация са посочени стандарти, за които не е предвидена възможността участниците да предложат еквивалент. Стандартът БДС 624-87 специфицира изпитванията на материали, характеристики, изисквания и методи за изпитване за свързани с цимент, неармирани предварително отлети бетонни блокове за бордюри, канали и допълнителни елементи, които се използват в павирани площи за транспорт и покрития на покриви, съгласно Българския държавен стандарт. Същевременно, цитираният стандарт БДС EN 1340:2005 представлява “Хармонизиран стандарт”, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. В чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02. 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в Република България е посочено, че „При проектирането на строежите се предвиждат, а при изпълнението им – се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011.“

Що се отнася до посочения в ТС стандарт EN 60332-1-2, според жалбата същият определя изпитванията за неразпространение на горенето на кабели СВТ. Този стандарт представлява хармонизиран стандарт за изпитване на устойчивост на вертикално разпространение на пламък при единичен изолиран проводник или кабел, или влакнесто-оптичен кабел при определени условия. Съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението регламентира процедурата за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания. В тази връзка, EN 60332-1-2 е стандарт за изпитване на кабели, който е общовалиден на територията на ЕС, а в техническата спецификация е цитиран във връзка с пасивни мерки за пожарна безопасност. В случая цитираният стандарт EN 60332-1-2 представлява хармонизиран стандарт, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, като друг еквивалентен стандарт не съществува, дотолкова, доколкото всеки друг би бил в противоречие с Наредба № РД-02-20-1 и Регламент (ЕС) № 305/2011.

Съобразно изложените мотиви, според община Плевен непосочването на термина „или еквивалент” не води до разубеждаване на потенциални участници в процедурата, както твърди УО, тъй като съгласно наредбата и изискванията на техническата спецификация, участниците следва да вложат бордюри, респективно кабели, които съответстват на БДС или на хармонизирани стандарти, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011. В случая с  бордюрите еквивалентен на БДС е хармонизираният БДС EN, като друг еквивалентен стандарт не съществува, дотолкова, доколкото всеки друг би бил в противоречие с Наредба № РД-02-20-1 и Регламент (ЕС) № 305/2011. Хармонизиран стандарт е и този, изискан по отношение на кабелите. В жалбата са наведени доводи, че по отношение на посочените в ТС стандарти възложителят формално не е спазил разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, но това по никакъв начин не води до финансово отражение на формалното нарушение – не е нанесена вреда на средства от ЕСИФ, не е осъществен третият елемент от състава на нередността.

От съдебния състав на АС Плевен се отбелязва, че в случая посочените стандарти по отношение на бетоновите бордюри и кабелите са хармонизирани стандарти по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011, поради което може да се приеме, че са задължителни. По тази причина се поставя въпроса дали попадат в хипотезата на чл.42 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО.

От отговора на горепосочения въпрос според административните съдии следва да се прецени дали възложителят е длъжен, респективно има ли право да изисква еквивалент на стандарта. Като следва да се съобрази и факта, посочен в писмо вх.№3527/7.06.2023 год. от Български институт за стандартизация, че не са налице други стандарти. Което от своя страна ще даде отговор на въпроса дали същите стандарти са задължителни по отношение на строителните продукти – бордюри и електрически кабели, които изпълнителят следва да влага в строежа. Правомощие да извършва тълкуване на общностното право притежава единствено Съдът на ЕС, на основание чл.267, ал.3 от ДФЕС, отбелязват административните съдии.

Предвид фактите по случая, с Определение № 1490 от 28.7. 2023 г. АС Плевен спира производството и отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по следния въпрос:

Следва ли чл.42, §3, буква „б“ във връзка с т. 2) от приложение VII от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО да се тълкува в смисъл, че е допустима национална правна уредба и съдебна практика, съгласно която възложителят на обществена поръчка винаги е длъжен да посочи в обявлението за поръчката израза „или еквивалентно(и)” по отношение на изискван стандарт, включително и в случай, че изисква съобразяване с хармонизиран стандарт, действащ на основание Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, респективно издаден на основание отменената Директива 89/106/ЕИО на Съвета?

Източник: ВАС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker