Новини

Три депутатски предложения дават идеи за промени в общия проект на ЗИДЗОП, Списание “ЗОП ПЛЮС” също изрази становище по акта

Въвеждане на вътрешен предварителен контрол вместо изразяване на одиторско мнение и задължителен характер на насоките на експертния консултативен съвет към министъра на финансите предлагат депутати

Три са аргументираните предложения, внесени от народни представители по общия законопроект за промени в Закона за обществените поръчки. Това е видно от информацията, оповестена на Интернет страницата на Народното събрание. Срокът за предложения бе определено до 20.9.2023 г.

Припомняме, че в обобщения законопроект №49-353-03-46 от 12.9.2023 г. са инкорпорирани вече приетите на първо четене проекти на ЗИДЗОП № 49-302-01-26, внесен от Министерски съвет на 27.4.2023 г., № 49-354-01-26, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 5.5.2023 г. и № 49-302-01-50, внесен от Министерски съвет на 22.08.2023 г.

Сред направените предложения фигурират такива за реализиране на следните промени:

 • прецизиране на дефиницията на възложителите – представляващи лечебни заведения;
 • добавяне на ново изключение от закона за услуги, предоставяни на БНБ, свързани с производство на разменни, възпоменателни и колекционерски монети;
 • прецизиране на забраната за превъзлагане от свързано предприятие, получило директно възлагане извън ЗОП от секторен възложител;
 • прецизиране на някои разпоредби на чл. 22 от ЗОП относно решенията, издавани в процедурите по закона, вкл. промяна на наименованието на “обявлението за изменение или допълнителна информация” на “обявление за промени в условията по обявена процедура” (в тази връзка се предлага и отмяна на разпоредбата на чл. 25 и други разпоредби относно обявлението за изменение или допълнителна информация);
 • прецизиране на разпоредбите относно изпращането на обявление за възлагане на поръчка и обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, при договори извън обхвата на закона;
 • въвеждане на задължение към обявлението за възлагане на поръчка да се публикуват договорите и приложенията към тях;
 • публикуване в ОВЕС на обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения във всички случаи по чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
 • отмяна на задължението в РОП да се публикуват обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 4 – 7 от ЗОП, и прецизиране на задължението такива обявления да се публикуват за договорите и анексите при прилагане на изключения от закона;
 • прецизиране на новите разпоредби относно публикуването в структуриран вид на данни от документите, оповестявани в РОП;
 • отпадане на разпоредбата на чл. 39а, ал. 6 от ЗОП относно възможността Централните органи за покупки да използват платформи за електронно възлагане, различни от ЦАИС ЕОП;
 • въвеждане на специална уредба относно електронни платформи на ЦООП;
 • (въвеждане на задължение за залагене на изискване за оборот и положително съотношение между определени активи и пасиви, при поръчки на стойност над 1 млн. лв.);
 • (въвеждане на задължение при въвеждане на изискване за опит, минималните нива да не са по-ниски от половината от обема на конкретната поръчка);
 • (въвеждане на задължение възложителят да проверява съответствието на посочената в ЕЕДОП информация чрез органите на НАП);
 • запазване на настоящата редакция на чл. 72, ал. 4 и 5 от ЗОП;
 • прецизиране на разпоредбите относно възможността на възложителя да прави промени в условията на процедурата;
 • удължаване на 15 дни на срока за утвърждаване на доклада от работата на оценителната комисия;
 • прецизиране на разпоредбите относно гаранцията за изпълнение под формата на застраховка (добавя се, че обезпечението следва да е безусловно и неотменимо и се въвежда таван от 500 хил. лв. за приложимостта на тази форма на гаранция);
 • отпадане на препратката към чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 в разпоредбата на чл. 117а от ЗОП относно методиката за индексация;
 • запазване на настоящата редакция на чл. 117а от ЗОП;
 • удължаване на 30 дни на срока за публикуване на обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7 от ЗОП;
 • (въвеждане на разпоредби, според които използването на стандартизираните изисквания и документи е винаги задължително, и се въвеждат и стандартизирани методики за оценка при поръчки с определен предмет);
 • прецизиране на разпоредбите относно правомощията на изпълнителния директор на АОП (вкл. за предоставяне на министъра на финансите на изготвен на база данните в ЦАИС ЕОП годишен доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки, в който се включва информация за дела на договорите, сключени след процедури на договаряне или при получена една оферта);
 • създаване на нови разпоредби, регламентиращи взаимодействието между АОП, Сметна палата и АДФИ във връзка с мониторинга на пазара на обществени поръчки (в т.ч. договорите, сключени след процедури на договаряне или при получена една оферта);
 • различни варианти на прецизиране на предлаганите разпоредби относно контрола, осъществяван от наблюдатели;
 • замяна на предложените разпоредби за въвеждане на задължение за изразяването на одиторско мнение от звената за вътрешен одит със задължение за осъществяване на вътрешен предварителен контрол по законосъобразност;
 • съставът на експертния консултативен съвет към министъра на финансите да бъде определен от министъра в едномесечен срок след обнародване на закона;
 • насоките на експертния консултативен съвет към министъра на финансите да са задължителни за всички контролни органи;
 • въвеждане на санкции при незаконосъобразно провеждане на процедури на договаряне;
 • въвеждане на задължение за възложителите за изпращане на обобщена информация до АОП за възложените от тях поръчки за чисти превозни средства.

Списание “ЗОП ПЛЮС” също излезе със становище, съдържащо допълнени и нови предложения по общия законопроект за промени в ЗОП. Със становището ни, в което алармираме за някои пропуски и несъвършенства в предложения проект на ЗИДЗОП, може да се запознаете на страницата на Правна комисия ТУК. Основни акценти от становището ни ще бъде представено и на страниците на септемврийския брой на списанието.

Очакванията са Правна комисия да приеме доклада за второ гласуване в началото на следващата седмица, след което до края на месеца да се състои и гласуването на второ четене в пленарна зала.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker