Новини

Правителството одобри позицията по делото срещу страната ни за закъсняло транспониране на директивата за чисти транспортни средства

На редовното си заседание, проведено на 1.11.2023 г., Министерският съвет одобри позицията на България по Дело № С-480/23 на Съда на Европейския съюз, което е свързано с неизпълнение на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

В прессъобщението се уточнява, че с Директива (ЕС) 2019/1161 се цели увеличаване на приноса на транспортния сектор за реализиране на политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и енергетиката. Държавите членки следва да гарантират, че при обществени поръчки на някои превозни средства възложителите вземат предвид енергийните аспекти и въздействието на околната среда през целия експлоатационен живот на автомобилите, включително потреблението на енергия, емисиите на СО2 и на други замърсители.

България представя писмено становище по настоящото дело, за да защити позицията си, че съдът следва да отхвърли изцяло предявения от Европейската комисия иск като неоснователен и да отхвърли иска за налагането на санкции или да намали размерите им до минималните.

В позицията на България се посочва, че през октомври 2023 г. са приети и обнародвани промени в Закона за обществените поръчки за въвеждане на изискванията на директивата. Налице е и напредък по изготвянето на подзаконовите нормативни актове. С тяхното приемане ще бъдат въведени напълно изискванията на Директивата.

В българската позиция се подчертава, че е била налице невъзможност за приемане на законодателните промени по-рано поради липсата на законодателен орган в резултат на нестабилната политическа обстановка в страната преди юни 2023 г.

Както вече Ви информирахме, на 19 април Европейската комисия съобщи, че е взела решение да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че не е транспонирала в националното си законодателство правилата на ЕС за определяне на минимални национални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства (Директива (ЕС) 2019/1161). Тогава бе припомнено, че крайният срок за транспониране на директивата е бил 2 август 2021 г.

Тогава от ЕК припомниха, че в Директивата за чистите превозни средства се определят национални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства. Целите са определени като минимален дял на чистите превозни средства от общия брой превозни средства, придобивани чрез обществени поръчки в дадена държава членка през референтните периоди 2021-2025 г. и 2026-2030 г. Поставени са отделни цели за леките автомобили и микробусите, камионите и автобусите, със специална подцел за автобусите с нулеви емисии. Директивата предоставя на държавите членки пълна гъвкавост да решават как да разпределят усилията си за постигането на целите на територията си.

С Директивата се предвиждат обществени поръчки с цел ускоряване на въвеждането на чисти превозни средства, като се допринася за декарбонизацията на транспортния сектор и за подобряването на качеството на въздуха в градовете в ЕС, като същевременно се осигурява стабилно търсене и дългосрочна сигурност за производителите на превозни средства, транспортните оператори и инвеститорите.

Промени в ЗОП за транспониране на посочената директива бяха предложени и гласувани на първо четене от НС още през 2022 г., но през м. февруари т.г. 48-то Народно събрание бе разпуснато и до окончателното им приемане така и не се стигна. Това наложи същият проект, след някои модификации, да премине пътя през повторно обсъждане, приемане от МС, внасяне в НС и, заедно с още два законопроекта, окончателно приемане в началото на м. октомври.

В двумесечен срок след обнародването в бр. 88 на ДВ от 20.10.2023 г. се очаква приемане на наредба на министъра на транспорта и съобщенията, определяща изискванията към чистите превозни средства, съответно на ПМС, с което да определят възложителите, които са длъжни да възлагат обществени поръчки съобразно новите изисквания относно чистите превозни средства по чл. 47, ал. 5 от закона, и делът на чистите превозни средства спрямо общия брой на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по въпросната ал. 5, за отделните възложители.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker