Новини

Нов регистър на лицата, лишени от управленски права, ще дава информация за прилагане на основания за незадължително отстраняване по ЗОП

Предстои създаването на единен регистър на лицата, лишени от управленски права, воден от Агенцията по вписванията. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който на 30.10.2023 г. бе обявен за обсъждане на Портала за обществени консултации Strategy.bg.

Видно от проекта, регистърът на лицата, лишени от управленски права, ще се води за:

  • лица, обявени в несъстоятелност;
  • лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  • лица, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция;
  • лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Регистърът няма да е публичен, но всеки ще има право на информация дали фигурира в него и с какви данни и документи. Такова право ще имат и наследниците на лице, вписано в регистъра. Информацията от новата база данни ще бъде достъпна за съдилищата, прокуратурата и други органи, определени със закон.

Както става ясно, във въпросния регистър ще бъдат вписвани обстоятелства относно физическите лица, за които са налице пречки да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет на капиталови търговски дружества. Доколкото едно от тези обстоятелства е наличието за тези лица на наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция, това има пряко отношение към прилагането на основанието за незадължително отстраняване от обществени поръчки съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Ще припомним, че в съответствие с тази разпоредба на ЗОП, когато при откриване на процедурата възложителят е поставил изрично изискване за това, той може да отстрани от участие кандидат или участник, лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.

Предложеният законопроект има за цел да транспонира в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право, с която се изменя Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

В тази връзка от Министерство на правосъдието са предложени изменения и допълнения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които се допълват правилата на българското законодателство за предоставяне и получаване на безплатна информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите чрез включване в обмена и на информация за лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител и директор в капиталови търговски дружества.

Наред с това, с промените се въвежда и задължение за Агенцията по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на наличните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел подлежащи на обявяване актове и документи, въз основа на които са настъпили подлежащи на вписване обстоятелства.

Обществената консултация приключва на 29.11.2023 г.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker