Новини

Списание “ЗОП ПЛЮС” попита институциите за предварителния контрол по чл. 237б от ЗОП и вътрешните правила при възложители, които не са бюджетни организации

С официално запитване Списание “ЗОП ПЛЮС” отправи молба за указания от отговорните институции относно осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност по чл. 237б от ЗОП и приемането на вътрешни правила по чл. 244, ал. 1 от ЗОП от възложители, които не са бюджетни организации.

В писмото, адресирано до Народното събрание, Министъра на финансите, Агенцията по обществени поръчки и Постоянно действащия експертен консултативен съвет към МФ (по чл. 246 от ЗОП), ние отбелязахме, че съгласно действащите разпоредби на чл. 237б от ЗОП (нов – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 1.1.2024 г.) предварителен контрол за законосъобразност, следва да се осигурява от всички възложители по отношение на обществени поръчки, за които е изпълнено едно от следните условия:
1. прогнозната стойност на поръчката е равна или по-голяма от 5 000 000 лв.;
2. прогнозната стойност е равна или надвишава 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя.

Посочихме и това, че въз основа на начина, по който е формулирано задължението за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в чл. 237б, ал. 1 от ЗОП („възложителите на обществени поръчки осигуряват”), както и по аргумент от противното от чл. 237б, ал. 2 от закона (където става ясно, че осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност от възложители на организации от публичния сектор по см. ЗФУКПС е само частен случай на задължението по чл. 237б, ал. 1), в случая може да се обоснове заключение, че разпоредбата на чл. 237б, ал. 1 от ЗОП е приложима за всички възложители, а не само за ръководителите на бюджетни организации.

Предвид това от Списание “ЗОП ПЛЮС” изразихме позиция, че в закона е налице неяснота относно начина, по който е дефиниран обхватът на подлежащите на контрол поръчки, доколкото в чл. 237б, ал. 1, т. 2 от ЗОП като референтна стойност се използва и понятието „одобрен бюджет на възложителя”, което не е относимо към всички възложители по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗОП.

В случая специално обърнахме внимание върху факта, че така определеният обхват на контрола по чл. 237б от ЗОП е обективно неприложим за определена група възложители, в т.ч. тези по чл. 5, ал. 2, т. 14 и т. 16, съответно по ал. 4 от ЗОП (в т.ч. държавни търговски дружества, държавни предприятия, частни търговски дружества със секторна дейност) и други, които не са бюджетни организации по см. пар. 1, т. 5 от ДР на Закона за публичните финанси.

В писмото си отбелязахме и това, че подобно понятие, а именно „годишен бюджет”, е употребено и в разпоредбата на чл. 244, ал. 1 от ЗОП, която в действащата си редакция (доп. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) предвижда, че „публичните възложители приемат и публикуват вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв.”.

В тази връзка Екипът на Списание “ЗОП ПЛЮС” изрази позиция, че от разпоредбата на чл. 244, ал. 1 от ЗОП също не става достатъчно ясно дали същата намира приложение по отношение на възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 14 (представляващите публичноправните организации) и т. 16 от ЗОП (представляващите лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36-37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК), при които възложители по обективни, в т.ч. нормативни причини, не би могло да се говори за „годишен бюджет”.

Съобразно изложеното и с оглед постигане на необходимата яснота и правна сигурност по отношение на някои ключови нови задължения в областта на управлението и контрола на възлагателния процес, въведени с последните изменения и допълнения в ЗОП от м. октомври 2023 г., ние отправихме любезна молба към компетентните институции за тълкуване на разпоредбите на чл. 237б от ЗОП (нов – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 1.1.2024 г.) и чл. 244, ал. 1 от ЗОП (доп. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.), и указания по прилагането им спрямо възложители, които не са ръководители на бюджетни организации.

Като изразяваме надежда, че запитването ни ще срещне разбирането на компетентните институции, оставаме в очакване на своевременен отговор от тяхна страна, който да разпространим и в рамките на професионалната общност на експертите по обществени поръчки.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker