Новини

Пуснаха за обсъждане проекта на наредба за зелени изисквания при поръчки за определени доставки и услуги

На Портала за обществени поръчки е публикуван проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки.

Според приложената обща информация, проектът е изготвен в изпълнение на чл. 47а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, както и Препоръка на Съвета на ОИСР за подобряване на изпълнението на политиката по околна среда при обществените поръчки, OECD/LEGAL/0311.

С наредбата се определят продуктовият обхват, минималните задължителни екологични изисквания към продуктите, предмет на обществени поръчки, които се доставят или се използват за предоставяните услуги, както и начинът на доказване на тези изисквания.

Съгласно чл. 3 от проекта, където се посочва за кои продуктови групи важат разписаните “зелени” изисквания, публичните възложители ще следва да прилагат такива при доставка на определени категории хартии, почистващи препарати и принадлежности, компютри и монитори, храни, както и при кетъринг услуги и автомати за продажба на храни и напитки (CPV кодовете за тези доставки и услуги са посочени в Приложение №2 към наредбата). Използваните специфични понятия са дефинирани в пар. 1 от Допълнителните разпоредби на аккта.

Минималните задължителни екологични изисквания, които се прилагат за съответната продуктова група, както и начините за доказване на съответствието са посочени в Приложение №1 към наредбата.

Така например при доставка на хартии може да се заложи, че те следва да са рециклирани или с произход от източници на законно и/или устойчиво добиване, компютрите следва да са с изчислена типична консумация на електрическа енергия под определени конкретно посочени стойности, мониторите следва да са с определен висок енергиен клас, храните следва да са от биологично производство, и пр.

Друг важен момент е това, че при възлагане на обществени поръчки по чл. 47а от ЗОП, публичните възложители ще са задължени да постигнат целите по Приложение №3 към наредбата, които се определят като минимален дял на стойността на договорите със “зелени” изисквания по продуктовите групи, посочени в чл. 3 спрямо общата стойност на възложените обществени поръчки за съответните продуктови групи и период.

Видно от конкретно заложените стойности, от влизане в сила на наредбата до 31 декември 2026 г. ще следва да се постигнат дялове съответно: 70% за продуктова група “Копирна и графична хартия”,  60% за “Почистващи препарати и принадлежности”, 50% за “Компютри и монитори” и 70% за “Храни, кетъринг услуги и автомати за продажба на храни и напитки” (до 31 декември 2030 г. тези стойности ще следва да нараснат съответно до 90%, 80%, 70% и 90%).

При провеждане на поръчка за някоя от посочените в подзаконовия акт продуктови групи възложителите ще следва да отбелязват в приложимите обявления за откриване и възлагане на поръчката наличието на “зелени” изисквания по наредбата.

Общественото обсъждане по документите ще продължи до 18.4.2024 г.

С проекта на наредба и мотивите към него може да се запознаете ТУК.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker