Новини

ВАС с решение по едно от делата, по които пита Съда на ЕС за негласните промени на договори за обществени поръчки

Върховният административен съд вече е готов с решение по едно от делата, във връзка с които от съдебната институция бе отправено преюдициално запитване до Европейския съд, целящо да изясни общностните правила за изменение на договори за обществени поръчки. В отговор на запитването, на 07.12.2023 г. Съдът на ЕС вече постанови Решение по съединени дела C‑441/22 и C‑443/22 (Община Разград).

Новото Решение № 3205 /18.03.2024 г. на ВАС – VII отд. е по адм. дело № 817/2022 г., образувано по жалба от УО на ОПРР срещу решение на АС – Разград, отменящо 25% финансова корекция на община Разград за обществена поръчка от 2018 г. с предмет изграждане на физкултурен салон към училище на територията на тази община, с обща стойност малко над 1,5 млн. лева без ДДС.

Основният спорен момент по случая произтича от това, че поради свързано с неблагоприятни метеорологични условия спиране на изпълнението заложеният срок за финализиране на строежа не е спазен от изпълнителя, въпреки че е съществен елемент на договора (според документацията, срокът не може да надхвърля определен брой дни и освен това е обект на оценка).

По стечение на обстоятелствата подобен казус възникна и във връзка с наложена корекция на община Балчик за обществена поръчка за СМР, финансирана по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020. Спорът за наличие на нередност там отново е свързан с неизпълнение на срока за изпълнение, който според документацията е изрично основание за отстраняване, ако е извън определени от възложителя граници. При този казус до закъснението на изпълнителя се стига както в резултат на неблагоприятни метеорологични условия, така и поради настъпване на туристическия сезон, по време на който действа нормативна забрана за строителна дейност.

При тези факти и с оглед разнопосочната национална практика и необходимостта да се тълкуват общностни разпоредби, и по двете дела състави на ВАС отправиха преюдициални запитвания до СЕС с оглед изясняване на това дали “съществено” изменение на договор за обществена поръчка (по см. чл. 72, пар. 4 от Директива 2014/24/ЕС, респ. чл. 116, ал. 5 от ЗОП) може да е налице в случаите, когато страните по договора не са подписали писмено споразумение с предмет посоченото изменение. Яснота бе потърсена и по други относими въпроси, в т.ч. дали са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди (виж чл. 72, пар. 1, б. “в”, т. “i” от Директива 2014/24/ЕС, респ. чл. 116, ал. 3 от ЗОП), в случаите, когато е налице превишаване на срока за изпълнение на договорите, породени от предвидими причини за спиране на изпълнението, като обичайните метеорологични условия, както и обнародвани и действащи нормативни забрани за извършване на строителство, без тези предвидими причини да са предвидени в документацията.

В отговор на запитването Съдът на ЕС се произнесе, че за да се квалифицира изменение на договор за обществена поръчка като „съществено“ по смисъла на чл. 72, пар. 1, б. д) и пар. 4 от Директива 2014/24/ЕС, не е необходимо страните по договора да са подписали писмено споразумение с предмет посоченото изменение, тъй като съгласуване на волята в посока на въпросното изменение може да се установи по-специално и от други писмени доказателства, произхождащи от тези страни.

Другото важно заключение на европейските магистрати бе, че съобразно чл. 72, пар. 1, б. в), т. i) от директивата, дължимата грижа, която възлагащият орган трябва да положи, за да може да се позове на тази разпоредба, изисква по-специално при подготовката на съответната обществена поръчка той да е взел предвид рисковете от превишаване на срока за изпълнение на тази поръчка, породени от предвидими причини за спиране на изпълнението, като обичайните метеорологични условия, както и нормативните забрани за извършване на строителство, които са предварително публикувани и приложими за период, включен в срока за изпълнение на посочената поръчка.

Според Европейския съд, такива метеорологични условия и нормативни забрани, когато не са предвидени в документацията, уреждаща процедурата за възлагане на обществена поръчка, не могат да бъдат основание за изпълнението на строителството извън срока, определен в посочената документация, както и в първоначалния договор за обществена поръчка.

Съобразявайки фактите по случая и решението на СЕС, в окончателното си решение по спора между община Разград и УО на ОПРР касационният състав на ВАС, VII отд. приема жалбата на УО на ОПРР за неоснователна, а обжалваното съдебно решение на АС – Разград за правилно, макар и по съображения, различни от изложените в него.

Водени от мотиви, свързани с противоречия в защитната позиция на УО на ОПРР и несъответствие между твърдените от този орган нарушения и установените факти, върховните съдии считат, че от представените по делото писмени доказателства не се установява съгласуване на волята на страните за изменение срока за изпълнение на договора, както твърди УО. Предвид това, касационният състав на ВАС стига до извод, че в случая не е налице изменение на договора в частта за срока на изпълнение на същия, поради което не е допуснато твърдяното от органа нарушение на чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 116, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП.

В крайна сметка от ВАС постановяват окончателно решение, с което оставят в сила решението на първата инстанция, отменящо финансовата корекция на община Разград.

Повече по случая очаквайте в следващите броеве на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Източник: ВАС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker