Новини

Публикуваха първите насоки по прилагане на закона, приети от новия Консултативен съвет по ЗОП, документът разяснява възлагането на инхаус поръчки

От Агенцията по обществени поръчки публикуваха първите насоки по прилагане на закона на новосформирания постоянно действащ Експертен консултативен съвет по обществените поръчки към министъра на финансите, създаден съгласно чл. 246 от ЗОП. Насоките, приети с решение от 9.4.2024 г., са посветени на възлагането на ин хаус обществени поръчки.

Припомняме, че задачата на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава експертни насоки по спорни казуси, за които са установени противоречиви практики на методическите, контролните и одитните органи.

Конкретните насоки от м. април 2024 г. разглеждат прилагането на изключението по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка със следния въпрос: Допустимо ли е възлагане на доставка на стоки в условията на „in house“ на юридическо лице – изпълнител, което не е производител на стоките, предмет на доставка и съответно няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка?

В резултат на разглеждане на приложимата нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз с насоките е направен извод, че правилното прилагане на изключението изисква възложителят да прецени дали юридическото лице, с което ще сключи договор разполага с нужния капацитет да изпълни самостоятелно и в цялост дейностите, предмет на поръчката, което произтича от правната същност на възлагането в условията на „in house“.

Съветът счита, че при обект на обществена поръчка – доставка на стоки и изпълнител, който не е техен производител, неизбежно ще се стигне до използване на трети, външни лица. Когато юридическото лице – изпълнител не е производител на стоките, то изначално не разполага със собствен ресурс да изпълни дейностите. Посочено е, че ако юридическото лице – изпълнител се обърне към трети лица за изпълнение предмета на договора, правните основания за прилагането на изключението „in house“ отпадат и на практика се стига до превъзлагане на обществената поръчка.

Експертният консултативен съвет е приел, че не е допустимо възлагане на доставка на стоки при условията на вътрешно „in house“ възлагане по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП на юридическо лице – изпълнител, което не е производител на стоките, предмет на доставката и съответно няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка.

Решението за приемане на насоките бе взето на първото заседание на колективния орган, което се проведе на 21 март т.г. в Министерството на финансите.

По искане на министъра на финансите, на въпросното заседание беше разгледан казус, при който две администрации в системата на Министерството на финансите – Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), се произнасят противоречиво по законосъобразността на обществена поръчка за доставка на стоки на значителна стойност за болница „Св. Марина“.

При нея поръчката с прилагане на ин хаус процедурата се възлага на субект, който не е производител на стоките, предмет на доставка. Тоест изпълнителят няма капацитет сам да изпълни обществената поръчка. Обсъдено беше отговаря ли конкретната поръчка на изискуемите условия за законосъобразно прилагане на изключенията при ин хаус възлагане по чл. 14 от ЗОП.

В хода на работата, членовете на Съвета се запознаха с практиката на Сметната палата в изразеното писмено становище на институцията по разглеждания въпрос. Представени бяха становища и експертно бяха обсъдени и практиките на АОП, АДФИ, МФ и ИА ОСЕС.

В резултат на проведените дискусии, мнозинството от членовете на Съвета се обединиха около становището, че не е допустимо възлагане на доставка на стоки при условията на вътрешно ин хаус възлагане на изпълнител, който не е производител на стоките, предмет на доставката, и няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка. Същата позиция бе изразена и от Сметната палата в тяхното становище.

След финално гласуване бе взето и решението по случая да бъдат приети насоки по чл. 246, ал. 3 от ЗОП, които след съгласуване да бъдат публично оповестени.

Насоките са със задължителен характер за прилагане от всички органи, осъществяващи контрол по възлагането на обществени поръчки, включително и тези, в системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз.

С първите насоки на Консултативния съвет по ЗОП, посветени на инхаус поръчките, може да се запознаете ТУК.

Източници: АОП, МФ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker