Анонси

Следят под лупа за спазване на Закона за електронното управление при технологични поръчки, МЕУ с нови методически указания за прилагане на правилата

Алармираме всички колеги от професионалната общност, че контролните органи по ЗОП стриктно следят и за спазване на наскоро актуализираните правила на Закона за електронното управление (ЗЕУ) относно обществени поръчки в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и електронното управление на административните органи.

Ще припомним, че с последните изменения и допълнения в Закона за електронното управление, обн. ДВ. бр. 80 от 19 септември 2023 г., с някои изключения в сила от същата дата, промени бяха внесени и във важните в контекста на обществените поръчки разпоредби на чл. 7в, ал.2, т. 10, чл. 7д и чл. 58б от ЗЕУ.

Тези норми регламентират правомощията на министъра на електронното управление по утвърждаване на финансирани с публични средства (вкл. от държавния бюджет и фондовете на ЕС) проектни предложения и дейности за е-управление и ИКТ на административните органи, респективно по поддържане на публичния електронен регистър на същите проекти в областта на е-управлението и ИКТ на административните органи, както и по удостоверяване на съответствието със законовите изисквания на технически спецификации за проекти и дейности в областта на е-управлението и ИКТ.

С въпросните нормативни промени от м. септември 2023 г., в закона бе записано, че на утвърждаване по чл. 7в, ал. 2, т. 10 от ЗЕУ подлежат само проектни предложения и дейности на стойност над 100 000 лева без ДДС (120 000 лв. с ДДС) – актуалната стойност на прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Със същите промени в чл. 58б, ал. 2 от ЗЕУ бе предвидено, че министърът на електронното управление удостоверява съответствието с нормативните изисквания по чл. 58а от с.з. (които изисквания освен за административните органи, вече важат и за публичните и секторните възложители по ЗОП, които са публични предприятия по см. ЗПП) не само за технически спецификации за обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността по прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но и за технически спецификации за проекти и дейности в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии, които са планирани за реализация по един от следните начини:
1. по реда на изключенията по чл. 13, 14 и 15 от ЗОП;
2. по реда за възлагане на системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ (т.е. възлагани на Системния интегратор на основание § 45, ал. 1 и 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ във връзка с чл. 7с от ЗЕУ*);
3. със собствения капацитет на административния орган (т.е. “in-house”).

Обръщаме внимание, че във връзка със посочените по-горе изменения и допълнения в ЗЕУ, от Министерството на електронното управление (МЕУ) утвърдиха нови правила за извършване на проверки на проектни предложения и дейности, съответно за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, вкл. интернет страници, мобилни приложения, софтуерни компоненти или електронни услуги в Информационната система за бюджетен контрол.

Със заповед на министъра на електронното управление са утвърдени и Методически указания за определянето на предмета в областта на информационните и комуникационни технологии и електронното управление при изпращане за утвърждаване на проектни предложения и дейности и за удостоверяване на съответствие на технически спецификации (с актуалните правила и методическите указания на МЕУ може да се запознаете ТУК).

В методическите указания от МЕУ обръщат внимание на редица важни моменти, които следва да се съобразяват от всички възложители, реализиращи поръчки в областта на е-управлението и ИКТ, в т.ч.:

  • На утвърждаване подлежат проектни предложения и дейности за ИКТ и електронно управление, с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 120 000 лева с ДДС, независимо от източника им на финансиране, включително от държавния бюджет;
  • Разходите за ИКТ и е-услуги, свързани с предмета на проектните предложения и дейности следва да бъдат предварително предвидени от административния орган в тригодишната бюджетна прогноза, в проектобюджета за следващата година, както и в утвърдения бюджет за съответния период на изпълнение на проектното предложение/дейността и да бъдат съгласувани по целесъобразност с министъра на електронното управление;
  • В модул „Проектни предложения и дейности“ на Регистъра на проектите в срок от 14 дни от момента на възникване на проектната идея следва да се вписват проектни предложения/дейности, които се отнасят за често възлагани обществени поръчки (но не и рамкови споразумения), като например такива за закупуване, ремонт и поддръжка на компютърно, телекомуникационно и мрежово оборудване, закупуване на софтуерни пакети и информационни системи, абонаментна поддръжка на информационни системи, подновяване на лицензи, разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, Интернет страници, мобилни приложения, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение и/или контрол на достъпа, изграждане и поддръжка на цифрови телефонни централи, осигуряване на достъп до Интернет, и др.;
  • Спецификациите за всички публични възлагания за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги се изпращат за проверка по реда на чл. 58б от ЗЕУ без значение дали възлагането ще се случи чрез провеждане на процедура по ЗОП или не;
  • Административните органи задължително изпращат за удостоверяване на съответствието с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ съответните технически спецификации и при възлагане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, възложени на системния интегратор по чл. 7с от ЗЕУ;
  • За обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 100 000 лева без ДДС спецификацията следва да бъде изпратена на МЕУ за удостоверяване на съответствие с чл. 58а чрез модул „Технически спецификации“ в Регистъра на проектите;
  • В случаите, когато прогнозната стойност на конкретната обществена поръчка е под прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП, спецификацията не подлежи на удостоверяване на съответствие, но това не отменя задължението към административния орган да съобрази спецификацията с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ;
  • Възложителят следва да вмени на собствените си звена, отговарящи за провеждане на обществените поръчки, контрол по отношение на това дали е спазен чл. 58а от ЗЕУ.

С оглед минимизиране на риска от просрочие или неспазване на задълженията по цитираните членове от ЗЕУ, в методическите указания на МЕУ се отправя препоръка към административните органи във Вътрешните правила за цикъла на обществените поръчки да бъдат предвидени срокове за предварително съгласуване с министъра на електронното управление по чл. 7д и 58б от ЗЕУ на дейностите и обществените си поръчки за ИКТ и е-управление.

Във връзка с препоръката на МЕУ, припомняме, че Списание ЗОП ПЛЮС предлага услугата ЗОП+ ПРАВИЛА® за актуализиране на вътрешни правила по чл. 244 от ЗОП съобразно приложимите изисквания на актуалната нормативна уредба.

Всички възложители, които проявяват интерес към възможността вътрешните им правила да бъдат актуализирани с професионалната помощ на нашия експертен екип, може да отправят запитване за индивидуална оферта на имейл zopplus@gmail.com или телефон 0882 653 036.

* Съгласно § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г, в сила от 29.11.2019 г.), системната интеграция по Глава първа „а“, Раздел IV от закона се осъществява от „Информационно обслужване“ АД, като при възлагане на двйностите по чл. 7с от ЗЕУ дружеството е публичен възложител. На основание на цитираната разпоредба на § 45, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ, с Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019 г., с последващи изменения и допълнения (с РМС № 358 и 419 от 2020 г.; № 203, 371, 466, 471 от 2021 г.; № 127, 139, 447, 522, 736, 960 и № 977 от 2022 г.; № 126, 622, 741 от 2023 г.; и РМС № 102 от 2024 г.), Министерският съвет е определил административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор „Информационно обслужване“ АД, към датата на последното посочено РМС – общо 25 конкретни администрации, както и всички РЗИ и РЦТХ (виж консолидирана версия към 16.2.2024 г. на РМС №727 / 5.12.2019 г. ТУК).

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker