Новини

Нарушаването на ограничителни мерки на ЕС вече ще е престъпление според обнародвана нова директива, транспонирането задължително до една година

В Официален вестник на ЕС от 29 април 2024 г. бе публикувана Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и за изменение на Директива (ЕС) 2018/1673.

В контекста на обществените поръчки новият общностен акт е важен най-вече поради задълженията за възложителите и кандидатите/участниците в обществени поръчки, произтичащи от чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (за краткост наричан „Регламента за санкциите”).

С приетата и сега обнародвана Директива 2024/1226 някои действия при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза вече ще се считат за престъпления във всички държави членки, като е предвидено и санкциониране за евентуалните случаи на подбудителство и помагачество във връзка с тези престъпления.

Като съществено ще посочим това, че съгласно съображение 9 и чл. 3, пар. 1 от новата директива, сключване или продължаване на каквато и да е форма на транзакция, включително финансови транзакции, както и възлагане или продължаване на изпълнението на договори за обществени поръчки, вкл. по Директива 2014/24/ЕС, с трета държава, органи на трета държава или образувания и органи, пряко или непряко притежавани или контролирани от трета държава или органи на трета държава, следва да представлява престъпление, когато забраната или ограничаването на това поведение представлява ограничителна мярка на Съюза.

Целта на законодателния акт, който влиза в сила на двадесетия ден след публикуването в ОВ на ЕС и следва да се транспонира на национално ниво в рамките на 12 месеца (най-късно до 20 май 2025 г.), е държавите членки да гарантират, че нарушаването на санкциите на ЕС се наказва с ефективни и пропорционални наказателноправни санкции.

Ще припомним, че ограничителните мерки (санкциите) са основен инструмент на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, който цели гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност, опазване на мира, консолидиране и подкрепа на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и принципите на международното право, както и предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност.

В тази връзка е важно да се отбележи, че Решенията на Съвета за приемане на такива ограничителни мерки са пряко обвързващи за държавите членки на ЕС, а Регламентите на Съвета (какъвто е и Регламентът за санкциите), като правен акт с общо приложение, са обвързващи за всяко лице или образувание под юрисдикцията на ЕС. Основен принцип в тази връзка е това, че за изпълнението на санкциите, както и за установяването на нарушения и налагането на наказания, е отговорност на държавите членки на Съюза, каквато е и България.

В потвърждение на сериозността на въпроса за спазване на наложените от ЕС ограничителни мерки, още на 28 ноември 2022 г. бе прието Решение (ЕС) 2022/2332 на Съвета за определяне на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза като област на престъпност, която отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС. С това решение нарушаването на ограничителните мерки бе добавено в списъка на т.нар. „евро престъпления“, включен в ДФЕС.

Отново в тази връзка, по предложение на Европейската комисия, което бе оповестено още през 2022 г., на 12 април 2024 г. Съветът прие законодателен акт, установяващ минимални правила за целия ЕС за наказателното преследване на нарушаването или заобикалянето на санкциите на ЕС в държавите членки.

С пълния текст на Директива (ЕС) 2024/1226 на български език може да се запознаете ТУК.

Източници: ОВЕС, EK

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker