Анонси

ЗОП+ ЗДРАВЕ® – специализирана услуга по 24/7 цялостна подкрепа по ЗОП за ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предлагаме на Вашето внимание предложение за осъществяване на специализирана услуга за ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ по цялостна подкрепа 24/7/365 при работата по планиране, възлагане и контрол на електронни обществените поръчки чрез платформата ЦАИС ЕОП, включително с предмет доставка на лекарства, медицински изделия и консумативи чрез Динамична система за покупки.

Юридическатата услугата ЗОП+ ЗДРАВЕ® се предоставя за срок от 12 месеца въз основа на сертифициран процес съгласно EN ISO 9001:2015, като включва следните дейности:

 • Експертна подкрепа при прогнозиране, планиране и възлагане на обществени поръчки;
 • Цялостна правна помощ по подготовка, възлагане на поръчки и закупуване на лекарства, медицински изделия и консумативи чрез Динамична система за покупки (ДСП), както и правна помощ в периода на действие на системата, включително:
 • Изготвяне на проект на документация за възлагане чрез ДСП, помощ при изготвяне на електронна препискав ЦАИС ЕОП и използване на Модул „Оценка“;
 • Правни съвети по отношение действията напомощния орган, вкл. изготвяне на проекти на заповеди за назначаване / промяна на състава на оценителната комисия по ДСП и организация на работата за периода на действие на ДСП;
 • Подпомагане изготвянето на съответните проекти на решенияза включване или за отказ за включване на заинтересовани лица в ДСП, за откриване на ограничена процедура, за избор на изпълнител или прекратяване участието в ДСП, както и при създаване на съответните електронни преписки и обявления в ЦАИС ЕОП.
 • Подпомагане изготвянето и проверка на съответните документации, указания, проекти на договори, обявления, решения, покани, обяви и съпътстващи ги документи, необходими за обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП, вкл. при доставки на медицинско оборудване и апаратура;
 • Предоставяне на текущи и спешни правни съвети и консултации нашият екип е на Ваше разположение 24 часа на ден /7 дни в седмицата / 365 дни в годината;
 • Осъществяване на периодична онлайн среща (месечна или с друга периодичност,съобразно потребностите на клиента), на която да се обсъждат текущи въпроси по управлението и контрола на обществените поръчки, както и новите моменти в законодателството в сектора;
 • Периодичен преглед на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и осигуряване на съответствие с приложимите законови изисквания и добрите практики;
 • „Заедно в Платформата ЦАИС ЕОП онлайн услуга по оказване на помощ в реално време за спазване на законовите изисквания и правилата за работа с Платформата ЦАИС ЕОП, вкл. и при необходимост съвместен преглед на съответствието на попълнени форми по новите образци, в съответствие с приложимите Регламенти на ЕС, вкл. и чрез онлайн връзка на живо;
 • Консултиране по провеждането на е-процедура в ЦАИС ЕОП;
 • Предоставяне на правни съветии становища относно недопускане на разделяне, подготовката на документацията, провеждането на процедурните действия, предоставяне на разяснения, контролите на АОП, действията на комисията, издаването и мотивирането на индивидуални административни актове и др.
 • Предоставяне на нашите специални ЗОП+ УКАЗАНИЯ® (образец на документация за възлагане на обществена поръчка), които се актуализират постоянно и осигуряват съответствие на дейността с приложимите законодателство;
 • Предоставяне на нашия пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б®, с включена периодичната актуализация на пакета документи;
 • Периодично информиране на възложителя за важни новини и промени в националното и европейско законодателство, както и нови моменти в областта на поръчките (ежемесечно и при наличие на нови моменти) чрез електронната поща;
 • Предоставяне на правни становища по конкретни казуси, целящи осигуряване на разумна увереност за съответствие на дейността с приложимото законодателство и минимизиране риска от налагане на глоби на ръководителя (които могат да достигнат75 000 лв.!) и отговорните длъжностни лица в организацията;
 • Подпомагане при изготвяне на становище при обжалване на обществени поръчки, съгласно чл. 200, ал. 2 от ЗОП;
 • Консултации и правна помощ при проверки от Сметна палата и АДФИ.

Свържете се с нас за Вашата персонална цена
за специализираната услуга ЗОП+ ЗДРАВЕ®

Осигурете си ефективност и законосъобразност
 на дигиталните обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“!

 Информация по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. (+359) 897 921 232 и на имейл адрес zopplus@gmail.com.

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС”

СВАЛИ ФАЙЛ С ОФЕРТА

🔥 Спецификите на възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване” ще бъдат във фокуса и на уникалния по рода си двудневен присъствен семинар, който се ще проведе на 11-12 Юни в х-л “Централ” в центъра на гр. София (с въможност и за онлайн участие). 🎯 Все още може да се включите, възползвайте се още сега!

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker