Новини

Служебното правителство върна ЦОП в Министерство на финансите, прехвърлянето към министър-председателя не съответствало на конституционния статут на Министерския съвет

Няколко месеца след прехвърлянето му към министър-председателя, Централният орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (ЦОП) отново се връща в структурата на Министерство на финансите, където бе в продължение на 15 години. Това стана факт след като в бр. 49 на Държавен вестник от 11 юни 2024г. бе обнародвано ПМС № 197 от 6 юни 2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което промени бяха внесени и в ПМС № 385 от 2015 г. за дейността на въпросния ЦОП. Новите промени бяха приети от служебния кабинет на правителственото заседание от 5 юни т.г.

Ще припомним, че предишното прехвърляне на ЦОП стана след като с § 25, ал. 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.38 от 30 Април 2024г.) бе предвидено функциите и дейността на ЦОП, определен с ПМС № 385 от 2015 г., да преминат от министъра на финансите към министър-председателя, считано от 1 февруари 2024 г. Въз основа на тази законова делегация бе прието ПМС № 71 от 29 март 2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което бе осъществено прехвърлянето на Централния орган за покупки към министър-председателя.

Преместването на ЦОП обаче просъществува малко повече от два месеца след като през м. май от служебното правителство оповестиха, че възлагането на министър-председателя да изпълнява функциите на ЦОП за нуждите на администрациите на изпълнителната власт не съответства на конституционния статут на Министерския съвет, съответно на министър-председателя. Предвид това, и с оглед избягване на възникналите рискове за централизираното възлагане на обществени поръчки, бяха предложени спешни промени в ПМС № 385 от 2015 г., с които ЦОП да бъде върнат във финансовото министерство.

Видно от мотивите за връщането  на ЦОП в МФ, които бяха оповестени в рамките на приключилата в началото на юни 14-дневна обществена консултация за спешни промени в ПМС № 385 от 2015 г., по силата на своите конституционни правомощия Министерският съвет е висшият орган на изпълнителната власт с обща компетентност, а министър-председателят – и като едноличен орган, и като член на тази колегия от заместник министър-председатели и министри, ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. В същото време функциите на ЦОП са присъщи за орган със специална компетентност, каквито са министрите, изпълнителните директори на изпълнителните агенции и т.н.

В мотивите на служебния кабинет бе разяснено, че самият § 25 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024 г. не съдържа трайно законово решение за това кой орган ще изпълнява функциите на ЦОП, защото не е свързан с промяна в чл. 96, ал. 2 от ЗОП, пряко определяща министър-председателят да изпълнява функциите на ЦОП. Затова на основание на действащата разпоредба на чл. 96, ал. 2 от ЗОП, овластяваща Министерския съвет да създава ЦОП, служебният премиер предложи да бъде приета последваща промяна в ПМС № 385 от 2015 г., по силата на която функциите на ЦОП за нуждите на органите на изпълнителната власт отново да преминат към министъра на финансите.

Както става ясно, необходимостта от преминаването на ЦОП от администрацията на Министерския съвет отново към Министерството на финансите е била обсъдена и подкрепена като спешна мярка на проведеното на 15 май 2024 г. оперативно заседание на правителството предвид създалия се реален риск да не бъдат осигурени за настоящата година централизирани рамкови споразумения за нуждите на администрациите, както и неотложната потребност от обявяване на нови обществени поръчки от ЦОП.

Източници: ДВ, МС, Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker