Тест Плюс

ТЕСТ ПЛЮС: Обратната връзка за Вашите знания и умения при поръчките (Тест 02/2018)

Проверете бързо и лесно нивото си и спечелете награди от ЗОП ПЛЮС

След като Ви оставихме малко повече време за справяне с предизвикателството на първия тест от рубриката ни ТЕСТ ПЛЮС, вече публикуваме и втория. В него малко вдигаме летвата, като целим всеки да има възможност да определи и повиши своите знания и умения по материята.

Напомняме, че най-добре представилите се на теста ще получат от нас различни награди и подаръци, в това число участие в в организираните от ЗОП ПЛЮС ежемесечни обучения от Програма “ЗОП+”.

Отговорите от теста за месец януари 2018 г. са: 1. В; 2. Б; 3. Б; 4. Г; 5. В; 6. В; 7. В; 8. Г. Скоро ще обявим и най-добре представителите се, които бяха наградени.

ТЕСТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Февруари 2018 г.

1. Публичните възложители имат право да приложат реда за възлагане чрез процедура “публично състезание” във всички случаи, когато обществена поръчка с обект „услуги по приложение № 2“ има прогнозна стойност без ДДС:
а/ над 30 000 лв.;
б/ над 70 000 лв.;
в/ от 30 000 лв. до 70 000 лв.;
г/ под 500 000 лв.

2. В общия случай, в какъв срок се изпращат за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява при възлагане чрез процедура “публично състезание”?
а/ до 5 дни от публикуване в РОП на обявлението за обществена поръчка;
б/ до 8 дни от публикуване в РОП на обявлението за обществена поръчка;
в/ до 7 дни от публикуване в РОП на обявлението за обществена поръчка;
г/ нито един от посочените.

3. При кой режим на възлагане за възложителите не възниква задължение да мотивират невъзможността за разделяне на обособени позиции:
а/ ограничена процедура;
б/ публично състезание;
в/ възлагане чрез събиране на оферти с обява;
г/ отговори б) и в).

4. При възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, които се възлагат чрез събиране на оферти с обява, в обявата не е задължително да се включва:
а/ информация относно срока на валидност на офертите;
б/ поставените изисквания за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация;
в/ прогнозната стойност на поръчката;
г/ нито едно от посочените.

5. Коя от посочените процедури не подлежи на контрола чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки:
а/ ограничена процедура със съкратени срокове (т.н. “ускорена ограничена процедура”);
б/ ограничена процедура, открита от публични възложители, работещи в областта на отбраната;
в/ процедура на договаряне без предварително обявление, обоснована с необходимост от неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне;
г/ отговори б) и в).

6. Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията за отстраняване и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се:
а/ описват в ЕЕДОП, но не следва да се доказват;
б/ описват в ЕЕДОП и за тях се представят доказателства;
в/ описват в ЕЕДОП и се доказват само от избрания за изпълнител преди сключване на договора;
г/ описват в ЕЕДОП, а по искане на оценителната комисия за тях се представят и доказателства.

7. Необходимо и достатъчно условие изменението на договор за обществена поръчка да подлежи на контрол от Агенцията по обществени поръчки е:
а/ анексът да е на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, 3 или 6 от ЗОП;
б/ анексът да е на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП;
в/ анексът да е на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП;
г/ нито едно от посочените.

8. За да докажат, че отговарят на критериите за допустимост и подбор в процедура за възлагане на обществена поръчка, участниците могат да използват ЕЕДОП, изготвян за целите на друга процедура:
а/ само ако възложителят е допуснал това в обявлението и документацията;
б/ при условие че имат доказателства, че съдържащата се в него информация все още е актуална и декларират готовността си своевременно да предоставят тези доказателства;
в/ при условие че могат да потвърдят, че съдържащата се в него информация е автентична и актуална и осигурят пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвения и подписан електронно ЕЕДОП;
г/ Законът допуска такава възможност едва след 1 април 2018 г.

Изпращайте Вашите отговори чрез формата по-долу:

    Show More
    Back to top button
    error: Content is protected !!

    Adblock Detected

    Please consider supporting us by disabling your ad blocker