Новини

Обнародваха промените в наредбата за адвокатските възнаграждения

В бр. 88 от 04.11.2022 г. на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Като цяло с промените се увеличават минималните размери на адвокатските възнаграждения за съответните видове правна помощ. Наред с това, в акта се правят и някои специфични промени, свързани конкретно със Закона за обществените поръчки.

Така например, досегашната разпоредба на чл. 6, т. 14 става чл. 6, ал. 1, т. 14 и вече предвижда, че за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки адвокатското възнаграждение се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8 на база стойността, за която е обявена процедурата, но не по-малко от 2000 лв.

Освен това, съгласно новата редакция на чл. 8, ал. 2 ,т. 5 от наредбата, в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по Закона за обществените поръчки възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1 върху интереса, по който е определена държавната такса за производството; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1500 лв.

Според запознати юристи, промените поставят редица въпроси, като например как новите правила кореспондират със досегашната практика на ВАС, според която интересът не се определя от прогнозната стойност на поръчката, какво точно следва да се има предвид под „върху интереса, по който е определена държавната такса за производството“, и др.

Източник: ДВ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker