Новини

КС обяви за противоконституционно решението на Парламента за частично плащане за поддържането на пътищата

Конституционният съд на Република България (КС) е обявил за противоконституционно решението на Парламента от 20 април тази година, според което АПИ трябва да плати само половината от цената на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Това бе обявено на официалната страница на КС в Интернет.

Видно от съобщението, на 28 ноември 2022 г. Конституционният съд се произнесъл с решение по конституционно дело № 10/2022 г., с което обявява за противоконституционно Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (прието на 20. 4. 2022 г., обн. ДВ, бр. 32 от 26. 4. 2022 г.). На заседанието са присъствали всички 10 конституционни съдии и решението е прието с единодушие.

Ще припомним, че делото беше образувано в началото на май месец по искане на петдесет и девет народни представители от 47-ото Народно събрание. Депутатите настояха пред съда решението на НС да бъде обявено изцяло като противоконституционно. То е свързано с това АПИ да заплати 50 процента от задълженията си по договори за поддържане на републикански пътища от бюджета си за 2022 г.

Според оспореното решение на Парламента, останалите 50% трябва да се извършват след решение на НС, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Обърналите се към КС народни представители изложиха аргументи, че въпросното решение на НС нарушава принципа на право на защита на гражданите, принципа на независимост на съда и принципа на подконтролност на актовете и действията на административните органи от страна на независимата съдебна власт.

Конституционният съд приема, че оспореното решение на Народното събрание представлява превишаване на компетентността на Народното събрание и изземване на възложени на Министерския съвет правомощия, включително по изпълнението на държавния бюджет, в нарушение на принципа на разделение на властите, прогласен в чл. 8 от Конституцията, както и че е в несъответствие с изискването за законност като компонент на правовата държава по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Наред с това Конституционният съд установява, че оспореният акт представлява конституционно недопустима намеса в частноправни отношения и ограничава по конституционно нетърпим начин свободната стопанска инициатива и третира нееднакво частноправни субекти със сходен статус в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията.

В допълнение Конституционният съд отбелязва, че поради посоченото се ограничава осъществяването на конституционната функция на съдебната власт, предвидена в чл. 117, ал. 1 от Конституцията.

Въз основа на изложеното Конституционният съд обявява решението на Народното събрание за противоконституционно.

С решението на КС може да се запознаете ТУК.

Източник: КС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker