Новини

EK започна разследване за изкривяващи вътрешния пазар на ЕС чуждестранни субсидии при българска поръчка за доставка на електрически влакове

Европейската комисия е започнала разследване по Регламента за чуждестранните субсидии (РЧС) във връзка с поръчка за доставка на електрически влакове, открита от Министерството на транспорта и съобщенията на Република България (МТС). В разпространеното по този повод съобщение за медиите от 16 февруари се уточнява, че това е първото задълбочено разследване на потенциално нарушаваща пазара роля на чуждестранни субсидии, провеждано от европейската институция в изпълнение на правомощията й по въпросния регламент.

В началото на комюникето се заявява, че конкретното разследване, свързано с процедура за възлагане на обществена поръчка, показва решимостта на Комисията да запази целостта на вътрешния пазар, като гарантира, че получателите на чуждестранни субсидии не могат да се възползват от несправедливо предимство, за да спечелят обществени поръчки в ЕС в ущърб на лоялната конкуренция.

Както става ясно, разследването е започнало след уведомление, подадено до Комисията от CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., дъщерно дружество на CRRC Corporation, китайски държавен производител на влакове. То е по повод процедура на МТС на РБългария за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрически влаковe тип „push-pull”, както и свързани услуги по поддръжка и обучение на персонала*.

В прессъобщението на ЕК се изяснява, че съгласно Регламента за чуждестранните субсидии дружествата са задължени да уведомяват за участието си в процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС, когато прогнозната стойност на поръчката надвишава 250 милиона евро и когато на дружеството са били предоставени най-малко 4 милиона евро чуждестранна финансова помощ от поне една трета държава през трите години преди уведомяването.

След предварителния преглед на уведомлението, получено от CRRC Qingdao Sifang Locomotive, Комисията е счела за обосновано да започне задълбочено разследване, тъй като са налице достатъчно признаци, че на това дружество е била предоставена чуждестранна субсидия, която нарушава функционирането на вътрешния пазар. За тази цел Комисията е трябвало да прецени дали чуждестранната финансова помощ представлява субсидия, която пряко или косвено предоставя избирателна полза на дружеството, както и дали това позволява на дружеството да представи неоправдано изгодна оферта.

По време на задълбоченото разследване Комисията ще направи допълнителна оценка на предполагаемите чуждестранни субсидии и ще получи цялата необходима информация, за да установи дали те може да са позволили на CRRC Qingdao Sifang Locomotive да представи неоправдано изгодна оферта в отговор на обявена тръжна процедура. Подобна оферта би могла да доведе до това други участващи във възлагателната процедура дружества потенциално да загубят възможности за продажба.

В съответствие с разпоредбите на Регламента за чуждестранните субсидии в края на своето задълбочено разследване Комисията може 1) да приеме ангажиментите, предложени от дружеството, ако те напълно и ефективно отстраняват нарушението, 2) да забрани възлагането на поръчката или 3) да издаде решение да не се повдигат възражения (т.нар. „решение без повдигане на възражения“).

CRRC Qingdao Sifang Locomotive са подали пълно уведомление на 22 януари 2024 г. Считано от тази дата, Комисията разполага с 110 работни дни, до 2 юли 2024 г., за да вземе окончателно решение. Започването на задълбочено разследване не предопределя резултата от разследването, подчертават от европейската институция.

Според информацията, разпространена от ЕК, CRRC Corporation Limited (известно като CRRC) е китайски държавен производител на подвижен железопътен състав, който в световен мащаб е най-големият такъв производител по отношение на реализираните приходи. Производителите на подвижен ЖП състав произвеждат локомотиви и вагони, използвани от железопътни оператори, както и метровлакове, трамваи и други железопътни превозни средства.

Уточнява се, че процедурата за възлагане на обществена поръчка на МТС в България е за 20 електрически влака тип „push-pull”, както и за поддръжката им в продължение на 15 години*. Прогнозната стойност на договора е около 1,2 милиарда лева (610 милиона евро).

От ЕК припомнят, че Регламентът за ЧС е започнал да се прилага на 12 юли 2023 г. Този нов набор от правила дава възможност на Комисията да се справи с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии, и по този начин позволява на ЕС да гарантира еднакви условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на вътрешния пазар, като същевременно остава отворен за търговия и инвестиции.

В тази връзка се допълва, че през последните години чуждестранните субсидии видимо са нарушили вътрешния пазар на ЕС, включително като предоставят на получателите си несправедливо предимство да придобиват дружества или да получават договори за обществени поръчки в ЕС в ущърб на лоялната конкуренция. С РЧС се преодоляват тези нарушения и се запълва регулаторната празнота. Той предоставя на ЕС нови инструменти за ефективно справяне с чуждестранните субсидии, които причиняват нарушения и подкопават еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар, който се основава на конкурентоспособна социална пазарна икономика.

В съобщението на ЕК се сочи, че с РЧС се въвеждат три процедури:

  • Две процедури, основани на уведомяване, за 1) разследване на концентрации, както и 2) оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки, при които е налице финансово подпомагане от правителства извън ЕС. Задълженията за уведомяване се прилагат за икономическите оператори от 12 октомври 2023 г.
  • Служебна (ex officio) процедура за разследване на всички други пазарни ситуации, при която Комисията може да започне преглед по собствена инициатива.

В заключение, в съобщението се посочва, че Комисията ще публикува неповерителна версия на решението за стартиране на разследването, както и бъдещото окончателно решение след приемането му, в Официален вестник на Европейския съюз.

По повод стартиралото разследване на ЕК, на 17 февруари на сайта на МТС бе публикувано съобщение, според което задълбочената проверка на участниците в обществената поръчка за доставка на подвижен ЖП състав се извършва въз основа на документи, изпратени от министерството. След предоставяне на детайли за предмета на конкретната обществена поръчка, по която е проверката, в анонса се уточнява, че тя попада в обхвата на Регламента за чуждестранните субсидии поради стойността си от приблизително 1,2 млрд. лева, която е над прага от 250 млн. евро за прилагане на общностния акт.

От МТС специално се подчертава и това, че участниците в конкретната процедура са били уведомени от страна на министерството, че към офертата си за участие в процедурата трябва да представят уведомление за чуждестранна финансова помощ или декларация за отсъствие на чуждестранна финансова помощ (в зависимост от това кое е приложимо). И двамата участници в хода на процедурата са подали посочените документи, които МТС е предоставило на Европейската комисия за разглеждане и становище.

В заключение от МТС уверяват, че до момента са изпълнили всички законови изисквания за този вид процедура (договаряне без предварително обявление) и потвърждават, че всички последващи действия ще бъдат съобразени с резултатите от задълбочената проверка и решението на Европейската комисия.

* В случая разследването се отнася до обществена поръчка на МТС с предмет “Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип „push-pull” за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал” и прогнозна стойност от малко над 1,2 млрд. лева, за която първоначално е проведена открита процедура (уникален номер в РОП 00042-2023-0027), но след нейното прекратяване поради несъответствие на всички подадени оферти с изискванията на възложителя, е открита нова процедура – на договаряне без предварително оябвление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, със същия предмет, обхват и прогнозна стойност (уникален номер в РОП 00042-2024-0001).

Източник: ЕК, МТС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker