Новини

АОП напомни, че в края на март изтича срокът за изпращане на информацията за пътни превозни средства

На 31 март 2024 г. изтича срокът за подаване на обобщената информацията за броя на доставените или използвани пътни превозни средства (ППС). Това припомниха от Агенцията по обществени поръчки (АОП) в съобщение на своя Интернет сайт. Информацията следва да бъде докладвана на Европейската комисия по силата на действащото европейско законодателство, в частност транспонираната с голямо закъснение Директива (ЕС) 2019/1161*.

В съответствие със задължението, предвидено в пар. 92 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. ДВ бр. 88 от 20.10.2023 г.),  възложителите следва да изпращат по електронна поща обобщената информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

Цитираната разпоредба буквално предвижда, че информация следва да се подава за:
1. общия брой на доставените от тях пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, както са определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и броя на тези от тях, за които до влизане в сила на този закон възложителите са имали задължения да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства (за периода от 2 август 2021 г. до влизане в сила на наредбата по чл. 47, ал. 8 от ЗОП);
2. общия брой на доставените или използвани чисти превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, както са определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и броя на тези от тях, които отговарят на критериите за чисти превозни средства, определени с наредбата на министъра на транспорта и съобщенията по чл. 47, ал. 8 от ЗОП (за периода от влизане в сила на наредбата по чл. 47, ал. 8 до 31 декември 2023 г.).

Тук следва да внесем уточнението, че доколкото приемането на наредбата по чл. 47, ал. 8 от ЗОП се забави след двумесечния срок, предвиден за това в ЗИДЗОП, подзаконовият акт влезе в сила едва от 05.01.2024 г., когато бе обнародвана в ДВ. Предвид това, и с оглед на други технически съображения, макар изпълнителният директор на АОП да бе одобрил образци за изпращане на информацията още на 21.12.2023 г., се стигна до там за изпращане на информацията от Агенцията да изготвят онлайн анкети (справки), които бяха оповестени на 24.01.2024 г.

Именно за въпросните две анкети, подготвени от АОП за събиране на информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки, се припомня и в анонса на Агенцията.

В първата анкета (справка) следва да се попълва информация за броя ППС, придобити или използвани в изпълнение на договори за обществени поръчки, обявления за възлагането на които са публикувани в ОВ на ЕС до 31.01.2024 г. (само от обществени поръчки, открити след 02.08.2021 г.).

Във втората анкета (справка) се попълва информация за броя ППС, придобити или използвани в изпълнение на договори за обществени поръчки, обявления за възлагането на които са публикувани в Регистъра на обществените поръчки (https://app.eop.bg/today) до 31.01.2024 г. и не са публикувани в ОВ на ЕС (само от обществени поръчки, открити в ЦАИС ЕОП след 02.08.2021 г.).

И за двете анкети важи указанието, че при договорите за транспортни услуги се посочва броят на превозните средства, с които се изпълнява договорът. В графата „В това число чисти ППС“ се включват чисти превозни средства, включително и такива с нулеви емисии.

Данните за придобитите чрез обществени поръчки ППС и данните за ППС, използвани за транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки се предоставят в отделни таблици.

Информацията, която се попълва в двете анкети, следва да се базира на данните от досиетата на обществени поръчки.

Когато възложителят не е закупувал ППС или не е сключвал договори за предоставяне на услуги с използване на ППС от определена категория за съответния отчетен период, в съответната графа се посочва стойност 0 (нула).

Възложителят не попълва съответната анкета (справка), когато трябва да посочи нулеви стойности във всички графи, тъй като не е закупувал ППС или не е сключвал догори за предоставяне на услуги с използване на ППС от съответните категории за отчетния период.

Анкетите са достъпни на следните два Интернет адреса:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa1-2023
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa2-2023

От АОП допълват, че за улеснение на възложителите са подготвени Указания за попълване на анкетите.

ВАЖНО! Видно от указанията на АОП за попълване на анкетите, след попълване на справката и след избор на бутона „Изпращане“ е необходимо същата да бъде изтеглена в pdf формат, да се подпише с електронен подпис и да се изпрати на електронна поща aop@aop.bg.

* Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker