Новини

Публикуваха за обсъждане наредбата за разплащанията с публични средства, свързана с новите задължения на възложителите за уведомяване на приходните агенции

На 20.03.2024 г. на Портала за обществени консултации бе публикуван проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства.

С този подзаконов нормативен акт, който се приема на основание чл. 182д от ДОПК, следва да се регламентират реда и условията за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания на публични средства от страна на разпоредители с бюджет и други лица, извършващи такива плащания, както и възможността приходните агенции да предприемат действия по събиране на изискуеми публични задължения, които получателите на средствата по тези плащания имат. 

По-конкретно, в наредбата се уреждат въпроси като регистрирането на оправомощени служители за работа с Информационната система за уведомяване на МФ, условията, реда и сроковете за изпращане на уведомления от разходващите публични средства лица (възложители по ЗОП), съответно на потвърждения и/или актове от приходните агенции, образците на документи, свързани с уведомяването, и др.

Ще припомним, че сега оповестеният проект на наредба има отношение към промените в ДОПК, които бяха направени с пар. 14 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2023 година /ЗДБРБ 2023/ (обн. ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г.) и вече са в сила. С въпросната разпоредба в дял четвърти на Кодекса бе създадена глава двадесет и първа „а“, именувана „Условия и ред за разплащания с публични средства“ (чл. 182а – 182д). Тези разпоредби на ДОПК въвеждат и редица нови задължения за голяма част от възложителите на обществени поръчки.

Така например, в чл. 182а, ал. 1 от ДОПК се предвижда, че (с някои изрични изключения) възложителите по ЗОП следва да уведомяват НАП и Агенция „Митници“ за сключването на договор на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв. Съгласно чл. 182а, ал. 4 от ДОПК, лицата по ал. 1, с изключение на възложителите по чл. 6 от ЗОП (т.нар. “възложители за конкретен случай”), уведомяват двете приходни агенции и при наличие на предявен изпълнителен лист, въз основа на който следва да платят сума на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв., на лице, различно от разпоредител с бюджет.

Важни нови задължения за възложителите се въвеждат и в новия чл. 182б от ДОПК. Видно от ал. 1 на същия, преди извършване на плащане в случаите по чл. 182а, ал. 1 – 4, както и преди плащане при липса на сключен писмен договор на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП, лицата по чл. 182а, ал. 1 следва да информират за предстоящото плащане двете приходни агенции чрез изпращане на уведомление в електронен формат по образец.

Уведомленията по чл. 182а и чл. 182б следва да се изпращат в електронен формат по образец от оправомощени служители на лицата по ал. 1, с квалифициран електронен подпис, чрез информационна система, достъпна на Интернет страницата на Министерството на финансите (не по-късно от 30 дни от сключването на договора или от получаването на изпълнителния лист – за случаите по чл. 182а, и не по-късно от 10 дни преди датата на плащането – за случаите по чл. 182б, ал. 1 от ДОПК).

Съгласно чл. 182в, ал. 1 от ДОПК за всяко получено уведомление приходните агенции ще извършват проверка за установяване на наличие или липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения на изпълнителя или правоимащото лице в размер над 100 лв.

В тази връзка следва да подчертаем, че плащания по чл. 182б, ал. 1 и 2 от ДОПК се извършват само след потвърждение от НАП и Агенция „Митници“ и в зависимост от предприетите от тях действия по налагане на запор и/или изпълнение върху съответните вземания на изпълнителя или правоимащото лице. Такова потвърждение се изпраща в електронен формат по образец чрез системата по чл. 182а, ал. 5 от ДОПК в 7-дневен срок от регистриране на уведомлението по чл. 182б, ал. 1 на електронен адрес, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис на оправомощените по чл. 182а, ал. 5 служители.

В чл. 182г от ДОПК са разписани случаите, в които разпоредбите на чл. 182а – 182в не се прилагат (в т.ч. влизат напр. международни договори, плащания на други разпоредители с бюджет или БНБ, договори и плащания, свързани с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗОП, както и за плащания на централния бюджет, и др.).

Именно на основание чл. 182д от ДОПК, министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на НАП и на директора на Агенция „Митници“ следва да издаде наредбата, която сега е пусната за обществено обсъждане. В нея ще се уреждат:
1. реда за регистрация и дерегистрация на оправомощени служители на лицата по чл. 182а, ал. 1 в информационната система по чл. 182а, ал. 5;
2. условията, реда и сроковете за изпращане на уведомления от лицата по чл. 182а, ал. 1 и получаване на потвърждения и актове от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“;
3. условията, реда и сроковете за изпращане на потвърждения и/или актове от НАП и Агенция „Митници“;
4. автоматизираните проверки от информационната система по чл. 182а, ал. 5;
5. образците по чл. 182а – 182в от ДОПК.

Според пар. 21 от ПЗР на ЗДБРБ 2023, наредбата по чл. 182д от ДОПК трябваше да е готова в срок до осем месеца от обнародването на закона, т.е. до края на март 2024 г.

Обществената консултация по проекта на наредба ще продължи до 19.4.2024 г.

 С проекта на наредба и мотивите към него може да се запознаете ТУК.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker