Новини

АОП съобщи за непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП в сряда вечер

От Агенцията по обществени поръчки съобщиха за двучасов срив на платформата ЦАИС ЕОП в сряда вечер.

В анонса от институцията уточняват, че между 22:00 ч. и 23:59 ч. на 20.03.2024 г. е регистрирано непланирано прекъсване на функционалности на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Както е известно, съгласно чл. 9е, ал. 1 от ППЗОП при непланирано прекъсване на функционирането на платформата или на отделна нейна функционалност, необходима за извършване на определени действия от потребителите за повече от 30 минути през последните два часа на изтичане на преклузивен срок за извършване на определено действие, този срок изтича в първоначално определения час в деня, следващ деня на възстановяване работата на платформата.

В чл. 9е, ал. 2 от ППЗОП се предвижда, че в случаите по ал. 1, както и когато сроковете са изтекли по време на непланираното прекъсване, платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП променя автоматично определените срокове за:
1. получаване на оферти или заявления за участие;
2. отваряне на оферти или заявления за участие;
3. отваряне на ценовите оферти.

В конкретния случая от АОП поясняват, че от ЦАИС ЕОП автоматично са променени определените срокове за получаване и отваряне на оферти или заявления за участие на засегнатите поръчки. Срокове за отваряне на ценови оферти в случая не се е наложило да бъдат актуализирани.

В съобщението се припомня изрично, че в съответствие с разпоредбата на чл. 9е, ал. 6 от ППЗОП Агенцията публикува списък на поръчките, чиито срокове са променени автоматично от платформата.

Списъкът е достъпен на страница „Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП“ на Портала за обществени поръчки в Интернет на адрес:
https://www2.aop.bg/informacia-za-neplanirani-prekasvania-na-cais-eop/

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker