Новини

ЕК продължава да актуализира документа с въпроси и отговори по Регламента за санкциите и през 2024 г., важни промени и относно обществените поръчки

През настоящата 2024 г. от ЕК бяха направени няколко актуализации на изготвения от европейската институция документ с въпроси и отговори относно приложимите ограничителни мерки спрямо Русия и Беларус (приети в изпълнение на съответни европейски регламенти, в частност Регламент (EС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, накратко наричан “Регламента за санкциите”, съответно Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна). След промените от 26 януари, 1 февруари, 22 февруари и 1 март, последните такива редакции бяха реализирани на 1, 2 и 12 април.

Конкретно по отношение на възлагането на обществени поръчки и прилагането на член 5к от Регламента за санкциите, на 26 януари в консолидираната версия на документа (актуална редакция на който е тази към 2.4.2024 г.) бяха актуализирани отговорите на въпроси 11 и 49.

Въпрос 11 се отнася за действията, които следва да извършат възложителите по отношение на договорите в процес на изпълнение и новите договори за обществени поръчки.

Според отговора на въпрос 11, последно актуализиран на 26 януари 2024 г., договорите в процес на изпълнение, обхванати от санкциите, не могат да се изпълняват повече. Следователно, те трябва да бъдат прекратени. В тази връзка:

 1. Всички възложители трябва да проверят дали са сключили обществена поръчка над европейските праговете за обществени поръчки;
 2. За тези договори възложителите трябва:
  – Да проверят за наличие на руско участие по смисъла на член 5к, параграф 1 от Регламента за санкциите;
  – Да проверят дали договорът с руско участие по принцип е обхванат от санкциите (вероятно е);
 3. За да се гарантира, че няма руско участие в договора, възложителят може да поиска декларация от изпълнителя със съответния текст (в документа на ЕК е даден примерен текст на декларация в този смисъл);
 4. Предвид факта, че се прилагат и индивидуални финансови санкции (т.е. санкции за конкретни лица), към текста на декларацията може да се добавят и текстове, относими към списъка с лицата от Приложение 1 към Регламент (ЕС) № 269/2014. В документа на ЕК е даден следният примерен текст:
  “Изпълнителят, когото представлявам (и никое от дружествата, които са членове на нашето обединение /нашия консорциум/, или някой от техните подизпълнители), не подлежи на санкции на ЕС, като тези срещу лицата, посочени в Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета*, нито е собственост или се контролира от посочени там лица. Критерият, който трябва да се вземе предвид, когато се преценява дали едно юридическо лице или образувание е собственост на друго лице или образувание, е притежаването на повече от 50% от правата на собственост на дадено образувание или мажоритарното участие в него**.
  * Консолидираният списък на лицата, подлежащи на финансови санкции на ЕС може да бъде открит на следния адрес:
  https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=bg
  ** Виж документа “Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки”, в частност точки 62 и 63:
  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/bg/pdf
  ;
 5. При съмнение, възложителят трябва да изиска допълнителна информация, разяснения или документи, или да извърши допълнителни проверки, за да гарантира верността на декларацията и информацията, предоставена от изпълнителя, като например проверка за неблагоприятно (отрицателно) отразяване в медиите и разследване на корпоративни структури, напр. чрез регистрите на действителните собственици.

Що се отнася до въпрос 49 относно връзката между член 5к от Регламента за санкциите и член 2 от Регламент 269/2014, в отговора му се посочва, че доколкото и двете разпоредби трябва да се спазват, тяхната приложимост трябва да се проверява успоредно. Съответно се прави уточнението, че е достатъчно една от двете разпоредби да се прилага, за да бъде забранено дадено действие.

На сайта на Агенцията по обществени поръчки (Портала за обществени поръчки), където бе създадена отделна подсекция относно Ограничителните мерки на ЕС, все още не е публикуван неофициален работен превод на актуализираните отговори.

С консолидираната версия на английски език на целия документ с въпроси и отговори (последно актуализиран на 1.4.2024.), може да се запознаете ТУК, а с неговата част относима към обществените поръчки – ТУК.

Източник: ЕК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker