Новини

Обнародваха промените в ДОПК относно правилата за уведомяване при разплащане с публични средства, в сила от 3 май 2024 г.

В бр. 36 на Държавен вестник от 23.4.2024 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет от 49-ото Народно събрание на 10 април 2024 г. С акта се правят и промени в новите правила на чл. 182а-182д от ДОПК относно уведомяването при разплащане с публични средства, които бяха въведени със Закона за Държавния бюджет на РБългария за 2023 г. /ЗДБРБ/ (обн. ДВ, бр. 66 от 2023 г.) и предстои да влязат в сила от 3.5.2024 г.

Със сега оповестените промени се прави важна актуализация в чл. 182а, ал. 1 от ДОПК, която се отнася до адресатите на задължението за уведомяване на органите на приходната администрация (НАП и Агенция “Митници) при предстоящи плащания на публични средства над определени стойности към физически и юридически лица по сключени договори и предявени изпълнителни листове.

В първоначално приетата редакция на разпоредбата задължението бе предвидено за възложителите по чл. 5 и 6 от ЗОП с някои изрично посочени изключения. Със сегашната промяна текстът се прецизира и вече гласи, че задължението се отнася за разпоредителите с бюджет, както и лицата по чл. 5, ал. 2, т. 14 и 16, ал. 4 и чл. 6 от ЗОП.

Видно от мотивите за направеното изменение, доколкото посочването на лицата в качеството им на възложители по ЗОП дава възможност за стеснително тълкуване на нормата, т.е. прилагане на режима от лицата, единствено в това им качество, е предложена промяна, съгласно която с цел яснота и еднозначно тълкуване задължените лица са изброени изчерпателно.

Вносителите считат, че с употребата на понятието „разпоредители с бюджет” и изричното посочване на лицата, които нямат качеството на разпоредители с бюджет, но като възложители по смисъла на ЗОП в предвидените от закона случаи разходват публични средства, се постига яснота, че уведомяване следва да се извършва за всички договори, по които се разходват публични средства (изричен текст в този смисъл е добавен и в чл. 182а, ал. 3 от ДОПК).

По отношение на задълженията за уведомяване, остава в сила изключението, разписано в чл. 182а, ал. 1 от ДОПК за управителя на Българската народна банка, разпоредителите с бюджет по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации. От кръга на изключенията обаче се извадени ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители (за които първоначално приетата редакция също предвиждаше дерогация от режима на уведомяване).

Както става ясно от мотивите, част от сега реализираните ревизии в чл. 182а-182д от ДОПК са относими към централизираното възлагане, като това е продиктувано от някои редакции в ЗОП, в сила от 22.12.2023 г. Най-същественият нов момент в тази връзка е в разпоредбата на чл. 182а, ал. 2 от ДОПК, която вече предвижда, че когато платец по договора е лице, различно от лицата по ал. 1, сключили съответния договор, уведомяването се извършва от платеца за съответната припадаща му се част от стойността по договора.

Въпросното изменение на чл. 182а, ал. 2 от ДОПК цели облекчаване на разпоредителите с бюджет, които са и възложители по чл. 5 от ЗОП, когато платци по договори ще са техни структури или други разпоредители с бюджет от по-ниска степен, като ангажимент за уведомяването за сключен договор и за предстоящи плащания по същия се въвежда за платеца – за съответната припадаща му се част от стойността по договора.

Предвид горепосочените промени са направени и технически корекции в част от останалите текстове, като са прецизирани и допълнени препратки към разпоредби и др.

Във връзка с приетия ЗДБРБ за 2024 г. е извършена промяна и в текста на чл. 182г от ДОПК, където са посочени договори и разходи, за които режимът на уведомяване не се прилага. Със същата се отменя първоначалното изключение, отнасящо се за целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги, включително за случаите, когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините и други бюджети.

Според мотивите, отпадането на въпросното изключение е съобразено с липсата в действащия ЗДБРБ на забрана за използване на посочените средства за обезпечения и за принудително погасяване на публични вземания, каквато норма се е съдържала в законите за държавния бюджет за предходни години.

С тези промени в правилата на чл. 182а-182д от ДОПК се прецизират и текстове, с оглед осигуряване на възможност за автоматизиране на процесите по подаване на уведомления и потвърждения по електронен път, в това число и чрез връзка между информационни системи.

С пълния текст на промените може да се запознаете ТУК.

Източник: ДВ, НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker