Новини

Пуснаха за обществено обсъждане промени в Наредбата за посочване на нередности и определяне на корекции по ЗУСЕФСУ

На 23.4.2024 г. на Портала за обществени консултации (Strategy.bg) бе публикуван проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности*, приета с ПМС № 57 от 2017 г. Според кратката анотация, целта на акта е посочената Наредба да бъде приведена в съответствие със законодателството, приложимо за програмен период 2021-2027 г., както и да бъде надградена с опита, натрупан в процеса по определяне на финансови корекции през програмен период 2014-2020 г.

Както се отбелязва в мотивите към проекта, със ЗИД на ЗУСЕСИФ (обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.) вече е осигурена максимална хармонизация на националното законодателство с европейската правна рамка, относима към новия програмен период 2021-2027 г., включително като е изменено наименованието на закона, което вече е Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). По отношение на текстовете на закона, относими към финансовите корекции, промените са единични, предимно свързани с препращане към разпоредби на съответните актове на Европейския съюз, приложими за програмен период 2021-2027 г.

Що се отнася до Наредбата за посочване на нередности обаче, макар същата да се прилага и по отношение на новия програмен период на основание § 71, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗУСЕСИФ, тя не е приведена в съответствие със законодателството, приложимо за програмен период 2021-2027 г., доколкото в заглавието и в текста на Наредбата позоваванията на закона са неактуални, а съставите, включени в Приложение № 2 към Наредбата препращат към актове на европейското законодателство, приложими за програмен период 2014-2020 г. Именно преодоляването на тези несъответствия е и основната причина за сега реализираните изменения и допълнения.

Същевременно, извършеният анализ на практиката на българските съдилища във връзка с актове по определяне на финансови корекции е посочил слабости и пропуски в нормативната база, които затрудняват прилагането на необходимите корективни мерки. В този смисъл, ефективното управление на средствата от европейските фондове също изисква актуализиране на Наредбата, посочват вносителите от МС.

Освен актуализирането на името на Наредбата, сред основните изменения и допълнения, които се предлагат с проекта са нова разпоредба, предвиждаща 100% корекция при нередности, които са свързани с определени престъпления по НК (или съучастие при извършване на същите), установено с влязъл в сила съдебен орган, допълнение относно определянето на финансова корекция при констатирана нередност по т. 6 от Приложение № 2 с разграничаване на отделни случаи в зависимост от неизпълнените индикатори и засегнатите разходи, включване в приложното поле на наредбата и на някои други финансиращи програми и инструменти, разписване на съответни преходни разпоредби, и прецизиране на приложенията и съобразяването им с актуалната нормативна уредба.

Видно от мотивите, с оглед постигане на целта по привеждане в съответствие със законодателството за настоящия програмен период и надграждане на Наредбата, проектът предвижда допълнение в чл. 8 от подзаконовия нормативен акт във връзка с определянето на финансова корекция при констатирана нередност по т. 6 от Приложение № 2 (липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти или заявленията за участие, или липса на такова удължаване), като са разгледани различни хипотези – неизпълнение на един или повече индикатора, касаещи отделни разходи, различни допустими разходи, едни и същи допустими разходи.

Въз основа на практиката на управляващите органи през програмен период 2014-2020 г. и в изпълнение на т. 1.5 от Насоките на Европейската комисия за определяне на финансови корекции**, приети с решение от 14.05.2019 г., в текста на Наредбата е предвиден чл. 7а, уреждащ случаите, в които нередност по Приложение № 1 и Приложение № 1а е свързана с някое от изчерпателно изброените в нормата престъпления от Наказателния кодекс, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган. Предвидено е в тези случаи да се определя финансова корекция в размер на 100 %. Посочените в чл. 7а състави на престъпления от Наказателния кодекс съответстват на престъпленията по чл. 3, параграф 2, буква “б”, чл. 4 и чл. 5 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ, L 198/29 от 28 юли 2017 г.).

Доколкото Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 възпроизвежда Насоките на ЕК, които не са изменяни, сега предлаганите промени в приложението са свързани с прецизиране на съставите на нарушенията, като се указва, че същите касаят и процедурите за избор с публична покана, и са включени препратки към приложимите подзаконови нормативни актове.

Измененията и допълненията, предложени в Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 са свързани с актуализиране на препратките към приложимите регламенти.

Максималният размер на процентния показател на финансовата корекция по т. 5 „Неизпълнение на мерките за видимост, прозрачност и комуникация, задължителни за бенефициентите“ е синхронизиран с посочения в чл. 50, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година, а именно – 3 на сто. 

В допълнение, за нарушението по т. 2 „Нарушаване на принципите за добро финансово управление в съответствие с изискванията на чл. 33, чл. 36, параграф 1 и чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046“ е добавен още един процентен показател (2 %) за случаи, при които тежестта на нарушението няма да отговаря на минималния размер, прилаган досега – 5%.

В проекта също така се предвижда Наредбата да се прилага и по отношение на Програмите за европейско териториално сътрудничество за периода 2021 – 2027 г., в които Република България участва; по отношение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021 – 2027, доколкото е предвидено в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане и по отношение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, доколкото друго не е предвидено в Регламентите за изпълнението им.

В Преходните и заключителни разпоредби на предлагания акт e предвидено разпоредбите на наредбата, отменени или изменени с постановлението, да запазят своето действие по отношение на изпълнението, управлението и контрола на програмите от програмен период 2014-2020. Изключение е предвидено за разпоредбите на § 8 и § 11 от Постановлението, които ще се прилагат за всички производства по определяне на финансови корекции, започнали след влизането му в сила.

С проекта на акт изрично се уреждат и случаите на административни договори, сключени по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, открити преди 25 декември 2015 г. (преди влизане в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове), в които са предвидени стойности на процентни показатели за финансова корекция за неизпълнение на одобрени индикатори. Ще бъде предвидено финансовата корекция да се определя съгласно стойностите и по начина, посочени в тези договори.

Обществената консултация по проекта ще продължи до 23.5.2024 г.

С документите по обществената консултация, в т.ч. проекта и мотивите към него, може да се запознаете ТУК.

* Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2017 г., бр. 67 от 2019 г., бр. 19 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.)

** Насоки на Европейската комисия за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат извършвани върху финансираните от Съюза разходи в рамките на споделеното управление в случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия C (2019) 3452 от 14.05.2019 г.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker