Новини

Изтича 6-месечният срок за публикуване на информацията по пар. 96 от ПЗР към ЗИДЗОП

Уважаеми колеги,

напомняме Ви, че на 22 юни изтича крайният срок, предвиден в § 96 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИДЗОП (ДВ. бр. 88 от 2023 г.).

Съгласно тази норма, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона възложителите публикуват в РОП:
1. обявленията по чл. 26, ал. 1, т. 3 за периода от 1 януари 2021 г. до влизането в сила на този закон, които не са били публикувани;
2. всички договори, сключени след 1 януари 2021 г., на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 15, ал. 1, т. 5;
3. приложенията към договорите по чл. 36, ал. 1, т. 13 и към допълнителните споразумения по чл. 36, ал. 1, т. 13 и 14, за договори, сключени след 1 януари 2021 г.

Препоръчваме на всички възложители своевременно да изпратят необходимата информацията преди посочената по-горе дата.

Екипът на Списание ЗОП ПЛЮС

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker