Новини

Ръководството на АДФИ отчете контролната дейност за 2023 г., открити са нарушения при поръчки за 2,8 млрд. лева

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е установила нарушения при 42 процента от проверените през миналата година обществени поръчки. Това заяви в интервю за БТА директорът на институцията Георги Йорданов. Той уточни, че за периода са проверени 407 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 4 797 202 716 лв. От проверените през годината 1407 обществени поръчки, при 592, на обща стойност 2 777 373 257 лв., са установени нарушения.

В интервюто г-н Йорданов оповестява, че най-голяма част от установените нарушения в областта на обществените поръчки са свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Такива нарушения са установени при 332 обществени поръчки, в т.ч.:

  • констатирани са 64 случая на невъзложени обществени поръчки по реда на ЗОП на стойност 429 149 363 лв., при наличие на всички законови основания за това;
  • констатирани са 6 случая на стойност 378 016 лв. на възложени обществени поръчки несъобразно стойността им;
  • констатирани са 56 случая на неоснователно проведени процедури на договаряне на стойност 70 400 877 лв.;
  • при 109 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите;
  • при 97 обществени поръчки са сключвани 105 анекса към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение.

Друго често нарушение е неспазването на предвидените срокове, непубликуване на задължителна информация, пропуски при оформянето на документацията. Такива са установени при 260 поръчки, добави директорът на АДФИ.

Според предоставената информация, през 2023 г. са проверени и 1394 договора при възлагане на обществени поръчки на обща стойност 1 177 553 504 лв. Съставени са 641 акта за установяване на административно нарушение срещу 203 длъжностни лица, като 102 от тях са съставени при установени случаи на непроведени или неоснователно проведени процедури.

Наред с отчетените резултати от контролната дейност за 2023 г., г-н Йорданов посочи като основна предизвикателство за ръководството на Агенцията необходимостта да се предприемат действия за повишаването на административния капацитет на АДФИ, в съответствие с обема на задачите, които следва да бъдат извършени, е предизвикателство, пред което е изправено ръководството на агенцията, посочи Йорданов. По-думите му, към настоящия момент наличният брой финансови инспектори е недостатъчен, с оглед постоянно увеличаващите се искания за извършване на финансови инспекции и проверки.

Йорданов коментира и промените в Закона за АДФИ в сила от 6 февруари 2024 г. Ще припомним, че една част от тях са свързани с някои нововъведения, произтичащи от дигиталната трансформация в администрацията (в т.ч. въвеждането на възможност заповедта за финансова инспекция да се създава и като електронен документ съгласно приложимите нормативни изисквания, публикуването на доклада с констатациите от инспекцията на Интернет сайта на Агенцията, който също може да се създава като електронен документ, въвеждането на възможности за електронно връчване на докладите и др). Друга част от промените се отнасят до повишените размери на предвидените в закона глоби и имуществени санкции, които се налагат при реализиране на административнонаказателна отговорност от органите на АДФИ.

По повод на нормативните промени, свързани с електронизацията на контролните процеси, г-н Йорданов заяви, че те са продиктувани от настъпилите промени в обществените отношения, както и развитието на технологиите, които налагат усъвършенстването на способите за извършване на финансова инспекция, а оттам и повишаването на ефективността на контролната дейност на АДФИ. По думите му именно тази динамика е наложила осъвременяването на текстовете на ЗДФИ като са въведени възможности за създаване, изпращане, връчване и получаване на документи при извършване на финансова инспекция чрез съвременни способи – по електронен път.

По отношение на завишените размери на санкциите директорът на АДФИ изтъкна, че публичните средства, които се разпределят и разходват всяка година, се увеличават в стойностно изражение, увеличава се и регулацията на този вид отношения, насочена към възпиране на участниците от неправомерни действия и злоупотреби, а в същото време санкцията за подобно неправомерно поведение остава непроменена. Той обърна внимание и на това, че актуализацията на санкциите се е наложила и във връзка с необходимостта в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България от засилването на административнонаказателната отговорност, осъществявана от контролните органи на държавата.

В своето интервю г-н Йорданов отправи и поздрав към всички служителите на АДФИ по повод професионалния празник на финансовите инспектори, който се отбелязва на 19 юни. На тази дата през 1901 г. с Указ на № 114 на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите.

Източник: БТА

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker