Новини

Министерският съвет също ще възлага дейности по системна интеграция само на „Информационно обслужване“ АД реши служебният кабинет

На своето редовно заседание, проведено на 26.6.2024 г., служебният кабинет прие изменение на РМС № 727 от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД*. Това предаде правителствената информационна служба.

Според разпространената информация, промяната е свързана с необходимостта към административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейността по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване“ АД да бъде включен Министерският съвет като цяло, за всички осъществявани дейности по системна интеграция на информационни и комуникационни системи.

* Съгласно § 45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г, в сила от 29.11.2019 г.), системната интеграция по Глава първа „а“, Раздел IV от закона се осъществява от „Информационно обслужване“ АД, като при възлагане на дейностите по чл. 7с от ЗЕУ дружеството е публичен възложител. На основание на цитираната разпоредба на § 45, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ, с Решение на Министерски съвет № 727 от 5 декември 2019 г., с последващи изменения и допълнения (с РМС № 358 и 419 от 2020 г.; № 203, 371, 466, 471 от 2021 г.; № 127, 139, 447, 522, 736, 960 и № 977 от 2022 г.; № 126, 622, 741 от 2023 г.; и РМС № 102 от 2024 г.), Министерският съвет е определил административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор „Информационно обслужване“ АД, към датата на последното посочено РМС – общо 25 конкретни администрации, както и всички РЗИ и РЦТХ. С решението на служебното правителство от 26.6.2024 г. администрацията на Министерския съвет също е включена към посочената категория административни органи, които са длъжни да възлагат дейности по системна интеграция само на „Информационно обслужване“ АД.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker